A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

Šeit pieejami visi Siguldas novada pašvaldības pakalpojumi,
ar iespēju tos grupēt pēc satura.

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Adopcija
Īpašums
Piešķirt adresi ēkai
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Aizgādnība pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Saņemt apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai
Dažādi
Saņemt notariālos pakalpojumus Siguldas novada Bāriņtiesā
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)
Atļaujas
Saņemt atļauju ielu tirdzniecībai
Atļaujas
Saņemt atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju organizēšanai
Atļaujas
Saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai citu alkoholisko dzērienu ražošanai
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Reģistrēt bērnu Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Deklarēšanās
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Domes sēdes dokumenti un sarakste ar pašvaldību
Saņemt domes sēdes lēmumu izrakstus
Domes sēdes dokumenti un sarakste ar pašvaldību
Atkārtoti saņemt domes sēdes, komitejas vai komisijas lēmumus
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Dzimšanas fakta reģistrācija
Deklarēšanās
Deklarēt dzīvesvietu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt pabalstu dzīvokļa apkures maksājumam vienreiz mēnesī
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt pabalstu kurināmā iegādei (vienreiz gadā)
Dažādi
Licencēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
Izziņas no Sociālā dienesta
Saņemt izziņu par atbilstību maznodrošinātās personas statusam
Izziņas no Sociālā dienesta
Saņemt izziņu par atbilstību trūcīgās personas statusam
Izziņas no Sociālā dienesta
Saņemt izziņu par Siguldas novadā noteikto iztikas minimuma apmēru
Deklarēšanās
Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu
Nekustamā īpašuma nodoklis
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu
Dažādi
Saņemt konsultāciju dažādu līdzfinansējumu saņemšanā projektu realizācijai
Nekustamā īpašuma nodoklis
Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
Ģimene
Laulību reģistrācija Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
Ģimene
Mantisko interešu aizsardzība
Ģimene
Miršanas fakta reģistrācija
Nekustamā īpašuma nodoklis
Saņemt paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt ikmēneša pabalstu audžuģimenei bērna uzturam
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Saņemt pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Saņemt pabalstu bērna ēdināšanai skolā
Ģimene
Laulību reģistrācija pie garīdznieka
Ģimene
Vārda, uzvārda un tautības maiņa
Ģimene
Izšķirt vecāku domstarpības par jautājumiem attiecībā uz bērnu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt vienreizēju pabalstu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Saņemt vienreizēju pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
Atļaujas
Saņemt atļauju izmantot mazizmēra kuģošanas līdzekli Jūdažu ezerā
Nekustamā īpašuma nodoklis
Saņemt atpakaļ pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Dažādi
Saņemt juridisko konsultāciju
Nekustamā īpašuma nodoklis
Novirzīt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu
Īpašums
Saņemt pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Īpašums
Saņemt izziņu par adresi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Saņemt paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli e-pastā
Ģimene
Saņemt vai pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu
Dažādi
Saņemt konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu
Dažādi
Saņemt konsultāciju jautājumos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Īpašums
Saņemt pašvaldības piekrišanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
Īpašums
Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa); ieceres dokumentācija
Īpašums
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa); būvdarbu pabeigšana
Īpašums
Saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Īpašums
Saņemt būvatļauju ar nosacījumiem elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Īpašums
Saņemt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem energoapgādes būvēm
Īpašums
Saņemt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem ēkām
Īpašums
Saņemt būvatļauju / veikt citu darbību ar nosacījumiem hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Īpašums
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Īpašums
Pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu
Īpašums
Pārreģistrēt būvatļauju
Īpašums
Būves konservācijas darbu pieņemšana
Īpašums
Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Īpašums
Nodot būvi vai tās daļu ekspluatācijā
Īpašums
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Īpašums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – I daļa (ieceres dokumentācija); būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
Īpašums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – II daļa; būvdarbu pabeigšana
Īpašums
Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Īpašums
Saņemt izziņu par būves neesību dabā
Īpašums
Saņemt izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Īpašums
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Sadalīt īpašumu, nodalot atsevišķu zemes vienību
Īpašums
Sadalīt zemes vienības un pārkārtot to robežas, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Īpašums
Izstrādāt detālplānojumu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt vienreizēju pabalstu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt vienreizēju pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Īpašums
Izstrādāt lokālplānojumu
Īpašums
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Īpašums
Saņemt izziņas par nekustamo īpašumu
Īpašums
Saņemt Būvvaldes atzinumus
Īpašums
Kokmateriālu krautuves izveidošana
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai
Atļaujas
Koku ciršanas vai vainagu veidošanas atļaujas saņemšana
Dažādi
Apbedīšana
Ģimene
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana un atjaunošana
Atļaujas
Rakšanas atļaujas saņemšana
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Ģimene
Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības saņemšana
Ģimene
Izziņas saņemšana par dzimšanas, laulības vai miršanas fakta reģistrāciju