A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

Šeit pieejami visi Siguldas novada pašvaldības pakalpojumi,
ar iespēju tos grupēt pēc satura.

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Adopcija
Īpašums
Adreses piešķiršana ēkai
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Aizgādnība pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Dažādi
Notariālo pakalpojumu sniegšana Siguldas novada Bāriņtiesā
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju organizēšanai
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai citu alkoholisko dzērienu ražošanai
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Bērna uzņemšana Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Deklarēšanās
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Domes sēdes dokumenti un sarakste ar pašvaldību
Domes sēdes lēmumu izrakstu izsniegšana
Domes sēdes dokumenti un sarakste ar pašvaldību
Atkārtota domes sēdes, komitejas vai komisijas lēmumu izsniegšana
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Dzimšanas fakta reģistrācija
Deklarēšanās
Dzīvesvietas deklarēšana
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Pabalsta piešķiršana dzīvokļa apkures maksājumam vienreiz mēnesī
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Pabalsta piešķiršana kurināmā iegādei (vienreiz gadā)
Dažādi
Licences iesniegšana interešu vai pieaugušo noformālās izglītības programmām
Izziņas no Sociālā dienesta
Izziņas izsniegšana par atbilstību maznodrošinātās personas statusam
Izziņas no Sociālā dienesta
Izziņas izsniegšana par atbilstību trūcīgās personas statusam
Izziņas no Sociālā dienesta
Izziņas izsniegšana par noteikto iztikas minimuma apmēru
Deklarēšanās
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
Nekustamā īpašuma nodoklis
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Dažādi
Konsultācijas sniegšana dažādu līdzfinansējumu saņemšanā projektu realizācijai
Nekustamā īpašuma nodoklis
Konsultācijas sniegšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
Ģimene
Laulību reģistrācija Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
Ģimene
Mantisko interešu aizsardzība
Ģimene
Miršanas fakta reģistrācija
Nekustamā īpašuma nodoklis
Paziņojuma sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Ikmēneša pabalsta piešķiršana audžuģimenei bērna uzturam
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai skolā
Ģimene
Laulību reģistrācija pie garīdznieka
Ģimene
Vārda, uzvārda un tautības maiņa
Ģimene
Vecāku domstarpību izšķiršana par jautājumiem attiecībā uz bērnu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Vienreizēja pabalsta piešķiršana ārkārtas situācijā
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Vienreizēja pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Pabalsta piešķiršana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Dažādi
Juridiskās konsultācijas sniegšana
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa pārvirzīšana
Īpašums
Izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Īpašums
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma adresi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana uz e-pasta adresi
Ģimene
Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršana vai atjaunošana
Dažādi
Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu
Dažādi
Konsultāciju sniegšana jautājumos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Īpašums
Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Īpašums
Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa); ieceres dokumentācija
Īpašums
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa); būvdarbu pabeigšana
Īpašums
Izsniegt atzīmi par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Īpašums
Izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Īpašums
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem energoapgādes būvēm
Īpašums
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem ēkām
Īpašums
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Īpašums
Izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Īpašums
Pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu
Īpašums
Pārreģistrēt būvatļauju
Īpašums
Būves konservācijas darbu pieņemšana
Īpašums
Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Īpašums
Nodot būvi vai tās daļu ekspluatācijā
Īpašums
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Īpašums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – I daļa (ieceres dokumentācija); būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
Īpašums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – II daļa; būvdarbu pabeigšana
Īpašums
Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Īpašums
Izziņa par būves neesamību
Īpašums
Saņemt izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Īpašums
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju konservācijai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Īpašums
Sadalīt īpašumu, nodalot atsevišķu zemes vienību
Īpašums
Sadalīt zemes vienības un pārkārtot to robežas, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Īpašums
Izstrādāt detālplānojumu
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Vienreizēja pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Vienreizēja pabalsta piešķiršana audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Īpašums
Izstrādāt lokālplānojumu
Īpašums
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Īpašums
Izziņas izsniegšana par nekustamo īpašumu
Īpašums
Saņemt Būvvaldes atzinumus
Īpašums
Kokmateriālu krautuves izvietošanas saskaņošana
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Vienreizēja pabalsta piešķiršana apbedīšanas izdevumu segšanai
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana koku ciršanai vai vainagu veidošanai
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Dažādi
Apbedīšana
Ģimene
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana un atjaunošana
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai
Pabalsti, pašvaldības palīdzība
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemšana palīdzības reģistrā
Ģimene
Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības saņemšana
Ģimene
Izziņas izsniegšana par dzimšanas, laulības vai miršanas fakta reģistrāciju
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Uzņemšana izglītības iestādē
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Izziņas izsniegšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Bērni (piedzimšana, izglītība, pabalsti)
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana
Dažādi
Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana
Īpašums
Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Īpašums
Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Ģimene
Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai vai apliecībai par civilstāvokļa akta reģistrāciju
Īpašums
Izziņas izsniegšana par atļauju iegādāties zemesgabalu nepilsonim
Dažādi
Īslaicīgas reklāmas izvietošana uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem
Atļaujas
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai