A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu

Ģimene, bērni

Saņemt pabalstu par dvīņu piedzimšanu
Saņemt pabalstu par bērna piedzimšanu
Piešķirt vai atjaunot daudzbērnu ģimenes statusu

Pirmsskolas izglītība

Izņemt bērnu no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas
Saglabāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
Mainīt izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrā
Pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai privātās izglītības iestādes izmaksu segšanai
Pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izmaksu segšanai

Atļauju saņemšana

Saņemt koku ciršanas vai vainagu veidošanas atļauju
Saņemt atļauju izkārtnes izvietošanai
Saņemt atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecībai
Saņemt atļauju mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Saņemt atļauju publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
PIETEIKUMS pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Siguldas novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu

Ēku būvniecība, nojaukšana

Apliecinājuma karte inženierbūvei vai inženiertīklam
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums ēkām)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums meliorācijas būvēm)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts meliorācijas būves konservācijai
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Saņemt izziņu par būves neesamību dabā
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Nekustamā īpašuma nodoklis

Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-pastā
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība)
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība)
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Saņemt atpakaļ pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Novirzīt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Vienošanās par parādu atmaksu pa daļām
Pārskatīt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Atdalīt nekustamo īpašumu un piešķirt tam adresi
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Saņemt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu
Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķinam
Saņemt izziņu par adresi nekustamajam īpašumam
Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
Saņemt atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai
Iesniegums kokmateriālu krautuves izveidošanai
Piešķirt/mainīt adresi/nosaukumu zemes vienībai/ēkai
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemt palīdzības reģistrā
Piekrišana īrēt dzīvojamo telpu un slēgt īres līgumu
Saņemt izziņu par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu nepilsonim
Saņemt vienreizējo dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu
Iesniegums Kultūras centra vai Māksu skolas "Baltais Flīģelis" telpu nomai
Iesniegums izglītības iestāžu telpu nomai

Detālplānojumi

Iesniegums detālplānojuma galīgās redakcijas izskatīšanai
Iesniegums izstrādātā detālplānojuma 1.redakcijas izskatīšanai
Saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei
Saņemt atļauju izstrādāt lokālplānojumu
Apstiprināt lokālplānojuma 1.redakciju
Apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju

Lauksaimniecība

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Dažādi

Iesniegums fiziskai vai juridiskai personai
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Saņemt juridisko konsultāciju
Reģistrēt suni Siguldas novada pašvaldības Dzīvnieku reģistrā un saņemt žetonu
Saņemt izziņu par noteikto iztikas minimuma apmēru Siguldas novadā
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības zonās
Infografika - ielu tirdzniecība pie komercobjektiem
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos
Infografika - preču pārdošana publiskās vietās no pārvietojama transportlīdzekļa
Infografika - ielu tirdzniecība citu organizatoru (ne pašvaldības) publiskajos pasākumos
Iesniegums Siguldas Bāriņtiesai