A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu

Ģimene, bērni

Saņemt pabalstu par dvīņu piedzimšanu
Saņemt pabalstu par bērna piedzimšanu
Iesniegums daudzbērnu ģimeņu atlaidei ēdināšanai
Saņemt vai pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu

Pirmsskolas izglītība

Informēt pašvaldību par privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (auklīti vai privāto pirmsskolas izglītības iestādi)
Izņemt bērnu no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas
Saglabāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Mainīt izvēlēto bērnudārzu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Pieteikums par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai izglītības iestādei
Informēt pašvaldību par vēlmi uzsākt apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi

Atļauju saņemšana

Saņemt koku ciršanas vai vainagu veidošanas atļauju
Saņemt atļauju izkārtnes izvietošanai
Saņemt atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecībai
Saņemt atļauju mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Saņemt atļauju publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
Saņemt licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Saņemt licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
PIETEIKUMS pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Siguldas novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu

Ēku būvniecība, nojaukšana

Apliecinājuma karte ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Saņemt būvatļauju / veikt citu darbību ar nosacījumiem energoapgādes būvēm
Saņemt būvatļauju / Būvniecības iesniegums (ēkām)
Saņemt būvatļauju / veikt citu darbību ar nosacījumiem hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Saņemt būvatļauju / veikt citu darbību ar nosacījumiem ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citām, atsevišķi neklasificētām, inženierbūvēm
Būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Saņemt izziņu par būves neesību dabā
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Nekustamā īpašuma nodoklis

Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-pastā
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (juridiskai personai)
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (fiziskai personai)
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Saņemt atpakaļ pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Novirzīt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Vienošanās par parādu atmaksu pa daļām

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nomāt zemi (juridiska persona)
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Atdalīt nekustamo īpašumu un piešķirt tam adresi
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Saņemt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu
Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķinam
Saņemt izziņu par adresi nekustamajam īpašumam
Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu
Saņemt atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai

Detālplānojumi

Iesniegums detālplānojuma galīgās redakcijas izskatīšanai
Iesniegums izstrādātā detālplānojuma 1.redakcijas izskatīšanai
Saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei
Saņemt atļauju izstrādāt lokālplānojumu
Apstiprināt lokālplānojuma 1.redakciju
Apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju

Lauksaimniecība

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Dažādi

Iesniegums fiziskai vai juridiskai personai
Reģistrēt suni Siguldas novada pašvaldības Dzīvnieku reģistrā un saņemt žetonu
Saņemt izziņu par noteikto iztikas minimuma apmēru Siguldas novadā
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības zonās
Infografika - ielu tirdzniecība pie komercobjektiem
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos
Infografika - preču pārdošana publiskās vietās no pārvietojama transportlīdzekļa
Infografika - ielu tirdzniecība citu organizatoru (ne pašvaldības) publiskajos pasākumos