A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu

Ģimene, bērni

Bērnu piedzimšanas pabalsta piešķiršana (par dvīņu piedzimšanu)
Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
Statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu" piešķiršana vai atjaunošana

Pirmsskolas izglītība

Bērna izslēgšana no pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra
Pirmsskolas izglītības iestādes maiņa
Pašvaldības atbalsta piešķiršana privātas pirmsskolas izglītības iestādes izmaksu segšanai
Pašvaldības atbalsta piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izmaksu segšanai
Pirmsskolas izglītības iestādes uzsākšanas apstiprināšana
Bērna reģistrēšana uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Atļauju saņemšana

Atļaujas izsniegšana koku ciršanai vai vainagu veidošanai
Atļaujas izsniegšana izkārtnes izvietošanai
Atļaujas izsniegšana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Atļaujas izsniegšana mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības zonās
Infografika - ielu tirdzniecība pie komercobjektiem
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos
Infografika - preču pārdošana publiskās vietās no pārvietojama transportlīdzekļa
Infografika - ielu tirdzniecība citu organizatoru (ne pašvaldības) publiskajos pasākumos
Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai
Atļaujas izsniegšana preču zīmes "Radīts Siguldā" lietošanai
Atļaujas izsniegšana lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai Svētku laukumā
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Ēku būvniecība, nojaukšana

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana uz e-pasta adresi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība)
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Pārmaksāta nekustamā īpašuma nodokļa pārvirzīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšana termiņos
Nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšana par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Pašvaldības zemes iznomāšana (fiziskām personām)
Pašvaldības zemes iznomāšana (juridiskām personām)
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšana
Izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Kompensācijas aprēķinu veikšana plānotajai atmežošanai
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma adresi
Atļaujas sniegšana nekustamā īpašuma sadalīšanai
Kravu pārvadājumu saskaņošana (uz pašvaldības ceļiem ar grants segumu)
Saskaņojuma izsniegšana kokmateriālu krautuves izvietošanai
Zemes vienības (ēkas) adreses (nosaukuma) piešķiršana vai mainīšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa mainīšana
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemšana palīdzības reģistrā
Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana
Izziņas izsniegšana par atļauju iegādāties zemesgabalu (nepilsonim)
Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
Kultūras centra vai Māksu skolas "Baltais flīģelis" telpu iznomāšana
Iesniegums izglītības iestāžu telpu nomai
Patapinājuma līguma noslēgšana
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai

Detālplānojumi

Atļaujas sniegšana detālplānojuma izstrādei
Atļaujas sniegšana lokālplānojuma izstrādei

Lauksaimniecība

Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (juridiskām personām)
Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (fiziskām personām)

Dažādi

Iesniegums fiziskai vai juridiskai personai
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Juridiskās konsultācijas sniegšana
Suņa reģistrēšana pašvaldības Dzīvnieku reģistrā
Izziņas izsniegšana par noteikto iztikas minimuma apmēru
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Iesniegums Siguldas Bāriņtiesai
Licences iesniegšana interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmām
Siguldas novada simbolikas lietošanas saskaņošana
Pieteikums bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam