A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu

Ģimene, bērni

Saņemt pabalstu par dvīņu piedzimšanu
Saņemt pabalstu par bērna piedzimšanu
Saņemt Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu

Pirmsskolas izglītība

Atteikties no bērnam piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrā
Mainīt pirmsskolas izglītības iestādi
Saņemt pašvaldības atbalstu privātas pirmsskolas izglītības iestādes izmaksu segšanai
Saņemt pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izmaksu segšanai
Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes uzsākšanu

Atļauju saņemšana

Saņemt atļauju koku ciršanai vai vainagu veidošanai
Saņemt atļauju izkārtnes izvietošanai
Saņemt atļauju izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai
Saņemt atļauju ielu tirdzniecībai
Saņemt atļauju mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Saņemt atļauju publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības zonās
Infografika - ielu tirdzniecība pie komercobjektiem
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos
Infografika - preču pārdošana publiskās vietās no pārvietojama transportlīdzekļa
Infografika - ielu tirdzniecība citu organizatoru (ne pašvaldības) publiskajos pasākumos

Ēku būvniecība, nojaukšana

Apliecinājuma karte inženierbūvei vai inženiertīklam
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums ēkām)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums meliorācijas būvēm)
Saņemt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts meliorācijas būves konservācijai
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Saņemt izziņu par būves neesamību
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Nekustamā īpašuma nodoklis

Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība)
Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība)
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Saņemt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Novirzīt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Pārskatīt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nomāt pašvaldības zemi (fiziskām personām)
Nomāt pašvaldības zemi (juridiskām personām)
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Atdalīt nekustamo īpašumu un piešķirt tam adresi
Precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Saņemt izziņu par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Veikt kompensācijas aprēķinu plānotajai atmežošanai
Saņemt izziņu par nekustamā īpašuma adresi
Apstiprināt zemes ierīcības projektu
Saņemt atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei īpašuma sadalīšanai
Saskaņot kravu pārvadājumu veikšanu pa pašvaldības ceļiem ar grants segumu
Saskaņot kokmateriālu krautuves izvietošanu
Piešķirt/mainīt adresi/nosaukumu zemes vienībai/ēkai
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemt palīdzības reģistrā
Piekrišana īrēt dzīvojamo telpu un slēgt īres līgumu
Saņemt izziņu par atļauju iegādāties nekustamo īpašumu (nepilsonim)
Saņemt vienreizējo dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu
Nomāt Kultūras centra vai Māksu skolas "Baltais flīģelis" telpas
Iesniegums izglītības iestāžu telpu nomai

Detālplānojumi

Iesniegums detālplānojuma galīgās redakcijas izskatīšanai
Iesniegums izstrādātā detālplānojuma 1.redakcijas izskatīšanai
Saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei
Saņemt atļauju izstrādāt lokālplānojumu
Apstiprināt lokālplānojuma 1.redakciju
Apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju

Lauksaimniecība

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām

Dažādi

Iesniegums fiziskai vai juridiskai personai
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Reģistrēt suni Siguldas novada pašvaldības Dzīvnieku reģistrā un saņemt žetonu
Saņemt izziņu par noteikto iztikas minimuma apmēru Siguldas novadā
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Iesniegums Siguldas Bāriņtiesai
Saņemt licenci interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmām