Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Siguldas novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Siguldas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu

Bērnu piedzimšanas pabalsta piešķiršana (par dvīņu piedzimšanu)
Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
Statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršana vai atjaunošana

Bērna izslēgšana no pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra
Pirmsskolas izglītības iestādes maiņa
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Pašvaldības atbalsta piešķiršana privātas pirmsskolas izglītības iestādes izmaksu segšanai
Pašvaldības atbalsta piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izmaksu segšanai
Pirmsskolas izglītības iestādes uzsākšanas apstiprināšana
Licences saņemšana interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmām
Bērna reģistrēšana uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Nometnes projekta pieteikuma veidlapa. 1.pielikums 2021.gada 22.decembra nolikumam "Nolikums nometnes projektu atbalstam"
Nometnes projekta atskaites veidlapa. 2.pielikums 2021.gada 22.decembra nolikumam "Nolikums nometnes projektu atbalstam"

Atļaujas izsniegšana koku ciršanai vai vainagu veidošanai
Atļaujas izsniegšana izkārtnes izvietošanai
Atļaujas izsniegšana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Atļaujas izsniegšana mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības noteiktajās ielu tirdzniecības zonās
Infografika - ielu tirdzniecība pie komercobjektiem
Infografika - ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos
Infografika - preču pārdošana publiskās vietās no pārvietojama transportlīdzekļa
Infografika - ielu tirdzniecība citu organizatoru (ne pašvaldības) publiskajos pasākumos
Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai
Atļaujas izsniegšana preču zīmes "Radīts Siguldā" lietošanai
Atļaujas izsniegšana lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai Svētku laukumā
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana uz e-pasta adresi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība)
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Pārmaksāta nekustamā īpašuma nodokļa pārvirzīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšana termiņos
Nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšana par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Kompensācijas aprēķinu veikšana plānotajai atmežošanai
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma adresi
Atļaujas sniegšana nekustamā īpašuma sadalīšanai
Kravu pārvadājumu saskaņošana (uz pašvaldības ceļiem ar grants segumu)
Saskaņojuma izsniegšana kokmateriālu krautuves izvietošanai
Zemes vienības (ēkas) adreses (nosaukuma) piešķiršana vai mainīšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa mainīšana
Izziņas izsniegšana par atļauju iegādāties zemesgabalu (nepilsonim)
Patapinājuma līguma noslēgšana

Atļaujas sniegšana detālplānojuma izstrādei
Atļaujas sniegšana lokālplānojuma izstrādei
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (juridiskām personām)
Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (fiziskām personām)

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
Juridiskās konsultācijas sniegšana
Suņa reģistrēšana pašvaldības Dzīvnieku reģistrā
Pieteikuma anketa sporta pasākumu līdzfinansējumam
Iesniegums Siguldas Bāriņtiesai
Siguldas novada simbolikas lietošanas saskaņošana
Pieteikums par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam

Izziņas izsniegšana par noteikto iztikas minimuma apmēru
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemšana palīdzības reģistrā
Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
Iesniegums Sociālajam dienestam
Par atlīdzības piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājam

Pašvaldības zemes iznomāšana (fiziskām personām)
Pašvaldības zemes iznomāšana (juridiskām personām)
Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana
Kultūras centra vai Mākslu skolas "Baltais flīģelis" telpu iznomāšana
Iesniegums izglītības iestāžu telpu nomai
Pārmaksātās zemes nomas atmaksa