Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

Šeit pieejami visi Siguldas novada pašvaldības pakalpojumi grupā
Būvniecība un teritorijas plānošana

Izstrādāt lokālplānojumu
Izstrādāt detālplānojumu
Nodot būvi vai tās daļu ekspluatācijā
Pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu
Izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa); būvdarbu pabeigšana
Izsniegt atzīmi par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem energoapgādes būvēm
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem ēkām
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Izziņa par būves neesamību
Pārreģistrēt būvatļauju
Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – II daļa; būvdarbu pabeigšana
Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Saņemt izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)