Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

Šeit pieejami visi Siguldas novada pašvaldības pakalpojumi,
ar iespēju tos grupēt pēc satura.

Adopcija
Adreses piešķiršana ēkai
Aizgādnība pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem
Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Notariālo pakalpojumu sniegšana Siguldas novada Bāriņtiesā
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Atļaujas izsniegšana spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju organizēšanai
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Bērna uzņemšana Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Domes sēdes lēmumu izrakstu izsniegšana
Atkārtota domes sēdes, komitejas vai komisijas lēmumu izsniegšana
Dzimšanas fakta reģistrācija
Dzīvesvietas deklarēšana
Pabalsta piešķiršana dzīvokļa apkures maksājumam vienreiz mēnesī
Pabalsta piešķiršana kurināmā iegādei (vienreiz gadā)
Licences izsniegšana interešu izglītības programmu īstenošanai
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izziņas izsniegšana par noteikto iztikas minimuma apmēru
Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Konsultācijas sniegšana dažādu līdzfinansējumu saņemšanā projektu realizācijai
Konsultācijas sniegšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
Laulību reģistrācija Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
Mantisko interešu aizsardzība
Miršanas fakta reģistrācija
Paziņojuma sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem
Ikmēneša pabalsta piešķiršana audžuģimenei bērna uzturam
Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai skolā
Laulību reģistrācija pie garīdznieka
Vārda, uzvārda un tautības maiņa
Vecāku domstarpību izšķiršana par jautājumiem attiecībā uz bērnu
Vienreizēja pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Pabalsta piešķiršana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
Atļaujas izsniegšana mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Juridiskās konsultācijas sniegšana
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa pārvirzīšana
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma adresi
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana uz e-pasta adresi
Pašvaldības atbalsta piešķiršana privātās pirmsskolas izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (auklītes) izmaksu segšanai
Statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršana vai atjaunošana
Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu
Konsultāciju sniegšana jautājumos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Piekrišanas sniegšana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa); būvdarbu pabeigšana
Izsniegt atzīmi par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem elektronisko sakaru tīklu būvniecībai
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem energoapgādes būvēm
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem ēkām
Izsniegt būvatļauju / veikt citas darbības ar nosacījumiem hidrotehniskām un meliorācijas būvēm
Izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei)
Pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu
Pārreģistrēt būvatļauju
Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Nodot būvi vai tās daļu ekspluatācijā
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Ēkas fasādes apliecinājuma karte – II daļa; būvdarbu pabeigšana
Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Izziņa par būves neesamību
Saņemt izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai – I daļa (ieceres dokumentācija)
Sadalīt īpašumu, nodalot atsevišķu zemes vienību
Sadalīt zemes vienības un pārkārtot to robežas, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Izstrādāt detālplānojumu
Vienreizēja pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzās ārpusģimenes aprūpe, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
Vienreizēja pabalsta piešķiršana audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Izstrādāt lokālplānojumu
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu
Izziņas izsniegšana par nekustamo īpašumu
Kokmateriālu krautuves izvietošanas saskaņošana
Vienreizēja pabalsta piešķiršana apbedīšanas izdevumu segšanai
Atļaujas izsniegšana koku ciršanai vai vainagu veidošanai
Atļaujas izsniegšana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai
Apbedīšana
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana un atjaunošana
Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā un uzņemšana palīdzības reģistrā
Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības izsniegšana
Izziņas izsniegšana par dzimšanas, laulības vai miršanas fakta reģistrāciju
Uzņemšana izglītības iestādē
Izziņas izsniegšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana
Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana
Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai vai apliecībai par civilstāvokļa akta reģistrāciju
Izziņas izsniegšana par atļauju iegādāties zemesgabalu nepilsonim
Īslaicīgas reklāmas izvietošana uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai
Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Atļaujas izsniegšana preču zīmes “Radīts Siguldā” lietošanai
Pašvaldības zemes noma
Siguldas novada simbolikas lietošanas saskaņošana
Saskaņojuma saņemšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai
Kravu pārvadājumu saskaņošana pa pašvaldības grants ceļiem
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (SOTL) uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošana
Siguldas novada ID karšu sadarbības partneru pieteikums
Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
Iesniegums Siguldas novada Pašvaldības policijai
Pirmsskolas izglītības iestādes maiņa
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā TIEK veikta saimnieciskā darbība)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana (īpašumā NETIEK veikta saimnieciskā darbība)
Bērna izslēgšana no pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra
Līdzfinansējuma maksas samazinājuma piešķiršana Mākslu skolā "Baltais flīģelis"
Pabalsta piešķiršana par divu un vairāk bērnu piedzimšanu
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšana termiņos
Nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšana par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Pārmaksātās zemes nomas atmaksa
Zemes nomas līguma reģistrēšana lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
Atļaujas izsniegšana neformālās izglītības programmu īstenošanai
Siguldas novada uzņēmēju Forums un Gada balva 2023
Līdzfinansējuma maksas samazinājuma piešķiršana Siguldas Sporta skolā