×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tās pārzinis izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un citas trešo pušu sīkdatnes:
- statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- citas trešo pušu sīkdatnes (nepieciešamas saziņas formas darbībai);

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Laulību reģistrācija Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Laulības reģistrēšana:
•    Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi ierodas, aizpilda un iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
•    Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.
•    Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi dzimts@sigulda.lv, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs (2 elektroniskie paraksti). Iesniedzot iesniegumu, rakstiski tiks saskaņots vēlamais laulības reģistrēšanas laiks.
•    Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
•    Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.
•    Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
•    Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.
•    Pēc laulības noslēgšanas dzimtsarakstu nodaļa izsniedz laulības apliecību.

Šķēršļi laulības noslēgšanai
:
•    Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.
•    Tāpat aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un  aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības. Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību
:
•    Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
•    Ārzemnieks papildus iesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
•    Ja ārzemnieks agrāk bijis citā laulībā, jāiesniedz laulību šķiršanās dokuments.
•    Visiem dokumentiem, kuri izdoti ārvalstīs, jāpievieno notāra apliecināts tulkojums valsts valodā, kā to noteic Valsts valodas likuma 10. pants.
•    Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364).
•    Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

Dokumentu maiņa pēc laulības reģistrēšanas:
•    Ja tiek noslēgta laulība, un tās rezultātā tiek mainīts uzvārds (pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs un tas ir jāmaina. Personai 30 dienu laikā pēc laulības reģistrācijas jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu.
•    Ja persona ir noslēgusi laulību ārvalstī, personai ir pienākums ziņas par noslēgto laulību paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai tuvākajai Latvijas konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai ārvalstī.


Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • klātiene;
  • elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un abas personas iesniegumu ir parakstījušas ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu (2 elektroniskie paraksti).

Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • klātiene.
Pakalpojuma apraksts

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.


Termiņš
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju (iesniedzot laulības iesniegumu) – 14 eiro.
No valsts nodevas atbrīvo, ja viena no personām, kura reģistrē laulību:
•    ir ar I vai II invaliditātes grupu;
•    atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
•    normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
•    ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
•    ir daudzbērnu ģimenes loceklis, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas maksas pakalpojumu cenrādis aplūkojams šeit.

Pakalpojuma maksa pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms laulību ceremonijas.

Nepieciešamie dokumenti:
-    LR derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
-    Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
•    bijušā laulātā miršanas apliecību;
•    dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
•    likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
•    izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
-    Ārzemnieks iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli, un, ja ārzemnieks agrāk bijis citā laulībā, iesniedz laulības šķiršanas dokumentu (ar notāra apliecinātu tulkojumu latviešu valodā);
-    Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu;
-    Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā vai elektroniski).

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Inita Vīgante - Nodaļas vadītāja, 66912901, dzimts@sigulda.lvinita.vigante@sigulda.lv

Anda Gailīte - Nodaļas vadītājas vietniece, 66924791, anda.gailite@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00.


Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Zane Krauze - Nodaļas vadītājas vietniece, 62203487, zane.krauze@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00

Apmeklētājus pieņem Nākotnes ielā 1, Mālpilī,

Mālpils pagastā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

ceturtdienās: 9.00–13.00.


Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

Aija Zvidriņa - Nodaļas vadītājas vietniece, 29252960, aija.zvidrina@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Parka ielā 1, Raganā,

Krimuldas pagastā:

otrdienās: 9.00–13.00, 14.00–17.00;

trešdienās: 9.00–13.00;

ceturtdienās: 14.00–18.00;

piektdienās: 9.00–11.00.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums Civillikums
LR Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

LR Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība'' Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu'' 

Siguldas novada pašvaldības domes 16.06.2022. saistošie noteikumi Nr.28 "Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" maksas pakalpojumiem"

Siguldas novada pašvaldības domes 16.02.2023. lēmuma Nr.3, 37.§ “Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā” pielikumsPakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Laulību reģistrācijas kalendārs
Laulību reģistrācijas kalendārs apskatāms šeit
Atgriezties