Lietošanas pamācība
Autorizēties
Uz sākumu

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Laulību reģistrācija Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, klātienē aizpilda un iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

- bijušā laulātā miršanas apliecību;

- dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

- tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

- izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. 

Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi - dzimts@sigulda.lv, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs (2 elektroniskie paraksti). Iesniedzot iesniegumu, rakstiski tiks saskaņots vēlamais laulības reģistrēšanas laiks.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā klātienē pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.

Pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus.

Pēc laulības noslēgšanas dzimtsarakstu nodaļa personām izsniedz laulības apliecību.

Šķēršļi laulības noslēgšanai:

•    Aizliegta laulība pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

•    Tāpat aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un  aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības. Aizliegta jauna laulība personai, kura jau atrodas laulībā.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību:

•    Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

•   Ārzemnieks papildus laulību iesniegumam iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli (klātienē), kas ir derīgs sešus mēnešus no tā izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš. Tam ir jābūt derīgam arī laulības noslēgšanas dienā .

Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības vai ir izveidota tiesiskā saikne ar vairākām valstīm darba tiesisko attiecību vai izglītības jomā, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli.

•    Ja ārzemnieks agrāk bijis citā laulībā, jāiesniedz laulības šķiršanas dokuments.

•    Visiem dokumentiem, kuri izdoti ārvalstīs, jāpievieno notāra apliecināts tulkojums valsts valodā, kā to noteic Valsts valodas likuma 10. pants.

•    Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364).

•    Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

Dokumentu maiņa pēc laulības reģistrēšanas:

•    Ja tiek noslēgta laulība, un tās rezultātā personai tiek mainīts uzvārds (persona pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs, tas ir jāmaina. Personai 30 dienu laikā pēc laulības reģistrācijas jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu.

•    Ja persona ir noslēgusi laulību ārvalstī, personai ir pienākums ziņas par noslēgto laulību paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai tuvākajai Latvijas konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai ārvalstī.


Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • klātiene;
  • e-pasts, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un abas personas iesniegumu ir parakstījušas ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu (2 elektroniskie paraksti).

Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • klātiene.
Pakalpojuma apraksts

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.


Termiņš
Laulību noslēdz ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.
Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju (iesniedzot laulības iesniegumu) – 14.00 eiro. Pakalpojuma maksa pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms laulību ceremonijas.

No valsts nodevas atbrīvo, ja viena no personām, kura reģistrē laulību:

- ir ar I vai II invaliditātes grupu;

- atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

- ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

- ir daudzbērnu ģimenes loceklis, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.


Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas maksas pakalpojumu cenrādis aplūkojams šeit.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Vadītāja- Inita Vīgante, 66912901, dzimts@sigulda.lv, inita.vigante@sigulda.lv

Nodaļas vadītājas vietniece- Anda Gailīte, 66924791, anda.gailite@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

otrdienās:  9.00–13.00, 14.00–17.00

trešdienās:  9.00–13.00

ceturtdienās:  14.00–18.00

piektdienās:  9.00–11.00

Nodaļas vadītājas vietniece- Zane Krauze, 62203487, zane.krauze@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Pils ielā 16, Siguldā:

otrdienās:  9.00–13.00, 14.00–17.00

trešdienās:  9.00–13.00

piektdienās:  9.00–11.00

Apmeklētājus pieņem Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils pagastā:

ceturtdienās:  9:00-13:00

Nodaļas vadītājas vietniece- Aija Zvidriņa, 29252960, aija.zvidrina@sigulda.lv

Apmeklētājus pieņem Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā:

  • otrdienās:  9.00–13.00, 14.00–17.00
  • ceturtdienās:  9.00–13.00
  • piektdienās:  9.00–11.00

Apmeklētājus pieņem Emiļa Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā:

  • trešdienās:  9:00-13:00
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma dokumentu veidlapas
Šim pakalpojumam nav pieejami dokumenti
Laulību reģistrācijas kalendārs
Laulību reģistrācijas kalendārs apskatāms šeit
Atgriezties