A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Bērna uzņemšana Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Šis pakalpojums ir pieejams elektroniski kā e-pakalpojums!
Pakalpojuma saņemšanas kārtība
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 • personas pase – jāuzrāda oriģināls;
 • bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda);
 • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātiene, e-pakalpojums.

Pakalpojuma saņemšanas veids: klātiene, e-pakalpojums.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem vai aizbildņiem reģistrēt bērnu/-us rindā uz Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Reģistrējot bērnu, vecāki norāda vienu vēlamo izglītibas iestādi. Vecākiem vai aizbildņiem ir tiesibas mainīt izvēlēto izglītības iestādi.

Priekšrocības bērna uzņemsānai izglītības iestādēs ārpus kārtas ir šādos gadījumos:

 • bērns ir obligātā pirmskolas vecumā;
 • bērns pretendē uz vietu izglītības iestādē, kurā strādā kāds no bērna vecākiem;
 • bērnam ir izsniegta bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums vai rekomendācija;
 • ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.


Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti, ievērojot šādu secību:

 • Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuru abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta ir Siguldas novada teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuriem vienam no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Siguldas novada teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novada teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā nedeklarētie bērni, kuru dzīvesvietu līdz uzņemšanai plānots pārdeklarēt uz Siguldas novada administratīvo teritoriju sakarā ar dzīvesvietas maiņu uz Siguldas novada teritoriju.

Termiņš

Nākamā mēneša pirmā nedēļa

Pakalpojuma maksa

Nav    

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis 67970914, e-pasts eva.uzula@sigulda.lv


Apmeklētājus pieņem:

 • pirmdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00,
 • ceturtdienās: plkst.8.00–13.00, 14.00–18.00.


Siguldas novada pašvaldības Pakalpojuma centrs
Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis 67970849, e-pasts pakalpojumucentrs@sigulda.lv.

Apmeklētājus pieņem:

 • pirmdienās: 8.00–18.00,
 • otrdienās: 8.00–17.00,
 • trešdienās: 8.00–17.00,
 • ceturtdienās: 8.00–18.00,
 • piektdienās: 8.00–17.00,
 • sestdienās: 9.00–12.00.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Visas pašvaldības dokumentu veidlapas MS Word, PDF un OpenOffice formātos
Atgriezties