A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Reģistrēt bērnu Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

Pašvaldības pakalpojumi

Atgriezties

Šis pakalpojums ir pieejams elektroniski kā e-pakalpojums!
Pakalpojuma saņemšanas kārtība
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 • personas pase – jāuzrāda oriģināls;
 • bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda);
 • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: klātiene, e-pakalpojums.

Pakalpojuma saņemšanas veids: klātiene, e-pakalpojums.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem vai aizbildņiem reģistrēt bērnu/-us rindā uz Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Reģistrējot bērnu, vecāki norāda vienu vēlamo izglītibas iestādi. Vecākiem vai aizbildņiem ir tiesibas mainīt izvēlēto izglītības iestādi.

Priekšrocības bērna uzņemsānai izglītības iestādēs ārpus kārtas ir šādos gadījumos:

 • bērns ir obligātā pirmskolas vecumā;
 • bērns pretendē uz vietu izglītības iestādē, kurā strādā kāds no bērna vecākiem;
 • bērnam ir izsniegta bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums vai rekomendācija;
 • ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti, ievērojot šādu secību:

 • Siguldas novadā deklarētie bērni, kurus vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā;
 • Siguldas novadā deklarētie bērni, kuru  vecāku deklarētā dzīvesvieta ir cita pašvaldība;
 • Bērni, kuru deklarētā dzīvevsieta nav Siguldas novada teritorijā.

Termiņš
1 darba diena
Pakalpojuma maksa

Nav    

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis 67970914, e-pasts rita.granate@sigulda.lv


Apmeklētājus pieņem:

 • pirmdienās: 8.00–13.00, 14.00–18.00,
 • ceturtdienās: plkst.8.00–13.00, 14.00–18.00.


Siguldas novada pašvaldības Pakalpojuma centrs
Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis 67970849, e-pasts pakalpojumucentrs@sigulda.lv.

Apmeklētājus pieņem:

 • pirmdienās: 8.00–18.00,
 • otrdienās: 8.00–17.00,
 • trešdienās: 8.00–17.00,
 • ceturtdienās: 8.00–18.00,
 • piektdienās: 8.00–17.00,
 • sestdienās: 9.00–12.00.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
 • 2018.gada 12.aprīļa Siguldas novada pašvaldības Domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību  Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Visas pašvaldības dokumentu veidlapas MS Word, PDF un OpenOffice formātos
Atgriezties