A- A A+ Lietošanas pamācība
Autorizēties

Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portāls

Laulību reģistrācijas kalendārs

laulību reģistrācijai koncertzālē "Baltais Flīģelis"
Personas ar Dzimtsarakstu nodaļu vienojas par laulības reģistrācijas laiku (diena un stunda) un vietu. Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa neveic svinīgas laulību reģistrācijas svētdienās un svētku dienās.
Informācija par laulību reģistrāciju Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā pieejama šeit.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas tālrunis 67385829, e-pasts inita.vigante@sigulda.lv.